Rijksoverheid

Nieuwsberichten op Rijksoverheid.nl
  1. Meer dan vijftig innovatieve Nederlandse bedrijven (startups, mkb en grootbedrijf) en kennisinstellingen gaan mee op een economische missie (zondag 4 – vrijdag 9 juni 2023) naar Boston, Verenigde Staten. Ze nemen deel aan de BIO International Convention, het grootste mondiale evenement en beurs op het gebied van biotechnologie. Ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) leiden gezamenlijk de handelsmissie in Boston.
  2. Op vrijdag 26 mei jl. hebben ruim 70 landen na twee weken onderhandelen in Ljubljana (Slovenië) overeenstemming bereikt over de tekst voor een nieuw internationaal verdrag voor rechtshulp en uitlevering bij internationale misdrijven (MVRUIM). Het verdrag kent concrete afspraken over samenwerking bij het opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen van met name genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Door dit verdrag wordt de samenwerking tussen landen bij deze zeer zware misdrijven vergemakkelijkt, zodat straffeloosheid wordt aangepakt.
  3. Minister Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen hebben namens het kabinet besloten om het facultatieve protocol van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag handicap) en het derde facultatieve protocol bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK) te ratificeren. Het kabinet start direct met het ratificatieproces van het protocol bij het VN-verdrag handicap. Het ratificatieproces voor het derde facultatief protocol bij het IVRK start na afronding van het ratificatieproces bij het VN-verdrag handicap en na een expliciet weegmoment.  Afgelopen periode is het advies van de Raad van State bestudeerd en besloten om tot ratificatie over te gaan. Ratificatie van het protocol versterkt de bescherming van de rechten van de mens in de nationale én internationale rechtsorde.
  4. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie krijgt nieuwe leden. De Rijksministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.
  5. M.J.T.G. (Marijke) van Beukering-Huijbregts wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Nieuwegein. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 5 juni 2023.
  6. De ministerraad heeft, op voordracht van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Martijn van Dam benoemd tot lid van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp). De benoeming gaat in op 1 juni 2023.
  7. Het kabinet wil de komende jaren extra stappen zetten om het Nederlandse start-up- en scale-up ondernemingsklimaat verder te verbeteren. Daarom zijn 5 uitgewerkte ambities vastgesteld voor financiering, talent, techbanen, doorgroei naar scale-ups en focus op kennisintensieve start-ups (deep tech). De ministerraad is akkoord gegaan met het voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor dit beleid en heeft ingestemd met de herbenoeming van Constantijn van Oranje als Special Envoy (gezant).
  8. Het kabinet gaat door met de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden via het zogenoemde missiegedreven innovatiebeleid. Op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de ministerraad besloten om de innovatiedoelstellingen aan te scherpen. Deze richten zich vanaf 2023 op 5 missies (doelen) op het gebied van energietransitie, circulaire economie, gezondheid & zorg, landbouw/water & voedsel en veiligheid die gaan zorgen voor maatschappelijke impact en economische groei.
  9. Eind april evacueerden Defensie en Buitenlandse Zaken met succes Nederlanders uit Soedan. Nog steeds zit het land in de greep van de gevechten tussen het regeringsleger en milities. Ambassadeur Irma van Dueren blikt terug op de evacuatie, en deelt verhalen van collega’s die vastzaten in de hoofdstad Khartoem. En ze kijkt vooruit: hoe nu verder voor Soedan?
  10. Consumenten krijgen betere bescherming tegen producten die brandgevaarlijk zijn, schadelijk zijn voor de gezondheid of gevaar opleveren voor kinderen. Voor elk product moet straks óf de fabrikant zelf óf een voor productveiligheid aansprakelijke persoon zijn gevestigd in de EU. Anders mag een product niet worden aangeboden in Europa en Nederland. Deze regels gelden voor producten die te koop zijn in fysieke winkels én op online platforms. Als een specifiek product door een toezichthouder als onveilig is aangemerkt, moeten online platforms in de EU op verzoek van die autoriteit ook álle identieke producten verwijderen.