Rijksoverheid

Nieuwsberichten op Rijksoverheid.nl
  • Vandaag hebben de Provinciale Staten van de provincie Gelderland gesproken over het onderzoek van KPMG naar het handelen van de commissaris van de Koning John Berends (CdK). Berends heeft ervoor gekozen niet terug te keren als CdK.
  • Door het veel hogere aantal aangemelde gedupeerden en de complexiteit van hun problemen lukt het niet altijd om ouders zo snel te helpen als het kabinet zou willen en worden beslistermijnen helaas overschreden. In dat geval kan een ouder de overheid in gebreke stellen en een zogeheten ‘beroep niet tijdig beslissen’ indienen. Ouders die zo’n beroep instellen, moeten vervolgens met voorrang worden behandeld. Andere ouders kunnen zich daardoor gedwongen voelen ook naar de rechter te stappen om te voorkomen dat ze achter in de rij moeten aansluiten.
  • Sociale partners en pensioenuitvoerders zijn voortvarend aan de slag met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Penisoenen in de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage monitoring Wet toekomst pensioenen. De sector moet zich volgens de minister blijven inspannen om de mijlpalen te halen.
  • Op dit moment kunnen alleen kiezers die vanwege een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunnen stemmen hulp krijgen in het stemhokje. Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil dat hulp mogelijk wordt voor iedereen die daarom vraagt. Dus ook mensen die bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebben, of mensen die laaggeletterd zijn. Een stembureaulid gaat deze kiezers hulp bieden. Minister Hugo de Jonge informeerde vandaag de Tweede Kamer over hoe dit wetsvoorstel eruit gaat zien.
  • De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) ingestemd met het aanbieden van de Wet werkelijke rendement box 3 voor advies aan de Raad van State. Met het wetsvoorstel stelt het kabinet voor om vanaf 2027 een nieuw stelstel voor de belastingheffing in box 3 in te voeren. Belastingplichtigen betalen alleen belasting over wat zij daadwerkelijk hebben verdiend met hun vermogen. Naar verwachting betalen belastingplichtigen met spaargeld daarom minder belasting, vanwege de relatief lage spaarrentes. Belastingplichtigen met aandelen zullen relatief meer belasting betalen.
  • Zijne Majesteit de Koning en minister-president Rutte wonen zaterdag 29 juni in Den Haag de 20e editie van Veteranendag bij. Dit is een eerbetoon aan de ruim 100.000 Nederlandse veteranen die zich in dienst van de vrede hebben ingezet. De Koning houdt een toespraak.
  • Het gewijzigd Kadasterbesluit, bedoeld om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan, is woensdag in internetconsultatie gegaan. In het besluit wordt het zoeken op naam in het register van het Kadaster beperkt tot professionele gebruikers die zoeken op naam nodig hebben uit hoofde van beroep of functie. Ook maakt dit besluit mogelijk dat het Kadaster op verzoek privéadressen kan afschermen bij concrete dreiging of waarschijnlijke dreiging. Het eerste gebeurt door een adres af te schermen als aangifte bij de politie is gedaan. Het tweede gebeurt door op verzoek personen af te schermen die behoren tot beroepsgroepen die te maken kunnen hebben met dreiging, op basis van convenanten met beroepsorganisaties.
  • De Rijksoverheid waarschuwt voor online misleiding met de stem van een bekende of naaste. 6 op de 10 Nederlanders denkt dat een door ‘voice cloning’ gegenereerde stem van een bekende echt is Slechts 4% kan met zekerheid een gekloond stemfragment juist onderscheiden 83% van de Nederlanders denkt dat stemkloon-technologieën in de toekomst gebruikt gaan worden om anderen na te doen en zo mensen te bedriegen
  • De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs). Deze wet maakt duidelijk onder welke strikte voorwaarden informatie kan worden verwerkt binnen 4 bestaande samenwerkingsverbanden op het terrein van zorg en veiligheid, in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en in de aanpak van witwassen en crimineel vermogen.
  • Er is een grote behoefte aan woningen voor mensen met een specifieke woonvraag en mensen die in een kwetsbare fase van hun leven zitten. Deze mensen hebben soms, naast een woning, ook extra zorg en begeleiding nodig. Het gaat bijvoorbeeld om eigen inwoners die dakloos zijn, uitstromen uit een zorginstelling, maar ook om studenten die op kamers willen gaan. In de afgelopen 2 jaar hebben Rijk, medeoverheden, woningcorporaties en zorg- en maatschappelijke organisaties de handen ineengeslagen voor deze huisvestingsopgave. Toch blijft het belangrijk om met gedeelde urgentie door te blijven pakken en samen te zorgen voor voldoende huisvesting en passende zorg voor deze mensen. Dat staat in de voortgangsrapportage Een thuis voor iedereen 2024 die minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) naar de Tweede Kamer stuurde.